DCD Stoornis

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder en is een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Het is een verzamelnaam voor licht verstoorde motorische functies, zoals:

  • Een lage spierspanning
  • Grote bewegingsonrust
  • Coördinatieproblemen
  • Problemen met de fijn of grof motorische vaardigheden

Deze problemen kunnen los van elkaar optreden, maar vaak treden ze in combinatie op. Kinderen met DCD zijn vaak onhandig, vallen vaak, hebben moeite met gooien, mikken en vangen, leren schrijven, veter strikken en/of fietsen. De oorzaak van DCD is onbekend. Het komt bij 5-10% van de kinderen in het basisonderwijs voor en betreft vaker jongens dan meisjes.

Diagnose van Developmental Coordination Disorder

De diagnose DCD wordt gesteld door een kinderarts of revalidatiearts, waarbij gekeken wordt naar criteria uit de DSM-IV classificatie. De kinderfysiotherapeut kan hierin ondersteunen door de motorische ontwikkeling in kaart te brengen door middel van verschillende motorische testen en een uitgebreide observatie van de spontane motoriek. Wanneer de diagnose nog niet gesteld is, kan de kinderfysiotherapeut op basis van de uitkomst van de motorische testen en de criteria van de DSM-IV classificatie doorverwijzen naar de huisarts. De huisarts zal u dan weer doorverwijzen naar de kinder- of revalidatiearts.

Om volgens de DSM-IV in de classificatie DCD te vallen moet uw kind aan een aantal criteria voldoen:

  • De dagelijkse activiteiten, die motorische coördinatie vereisen, worden duidelijk slechter verricht dan men op basis van chronologische leeftijd en intelligentie zou verwachten. Dit kan blijken uit aanmerkelijke vertragingen in het bereiken van de motorische mijlpalen (bijvoorbeeld lopen, kruipen en zitten), dingen laten vallen, houterigheid, zwakke sportprestaties of een slecht handschrift.
  • De stoornis heeft duidelijk invloed op schoolse activiteiten of activiteiten in het dagelijks leven.
  • De stoornis is niet toe te schrijven aan een algemeen medische aandoening (bijvoorbeeld spasticiteit, hemiplegie of spierdystrofie) en valt ook niet binnen de criteria ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’
  • Als er sprake is van mentale retardatie (geestelijke achterstand) zijn de motorische problemen ernstiger dan die welke doorgaans met mentale retardatie samenhangen.
    Bron: DSM-IV, naar de vertaling A.F. Klaverboer

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek DCD stoornis

In het kinderfysiotherapeutisch onderzoek wordt de relatie tussen functiestoornissen en beperkingen en de gevolgen hiervan op het functioneren van uw kind in kaart gebracht. Er wordt ingeschat wat de aanpassingsruimte van uw kind is. Wanneer gestart wordt met behandelen, zal de motoriek van uw kind spelenderwijs verbeteren. Er wordt dan een behandelplan opgesteld in samenspraak met ouder en kind en waar nodig wordt overlegd met de kinderarts, specialist, leerkracht, logopedist, ergotherapeut of andere betrokkenen.

Herkent u uw kind in bovenstaand verhaal? Neem dan contact met ons op voor een intakegesprek. Afspraak maken